Skip to main content

Vaša voda, naša zodpovednosť

Kopeme studne so záväzkom pre čistú a bezpečnú vodu, zabezpečujúc vám dlhodobé spokojené užívanie.

Premýšľate nad vyhĺbením studne?
Niet pochýb, že vlastná studňa šetrí obsah peňaženky. Koľko však zaplatíte za jej budovanie, závisí od mnohých okolností. Predovšetkým od hĺbky, v ktorej je voda a od spôsobu realizácie studne. Ak nie je hlboko, investícia by sa vám mala vrátiť relatívne rýchlo. Záleží i na podloží. Ak treba prerážať kameň, cena samozrejme stúpa. Výhoda je, ak ste pozemok kúpili už so studňou. Staršie studne bývajú kopane a vystužené betónovými skružami. Je v nej malo vody ? Dajte ju prečistiť a pripadne prehĺbiť.

Úžitková alebo pitná?
Na začiatku si ujasnite, na čo všetko budete vodu využívať. Od toho sa odvíja aj dimenzovanie studne, výber čerpadla, pripadne filtračného zariadenia. Najčastejšie sa v našich končinách voda zo studne používa na zálievku záhrady, ale pribúda i jej využitie na vykurovanie tepelným čerpadlom. Ak je v podloží dostatočné množstvo podzemnej vody a voda je kvalitná, vhodná je i na napúšťanie bazéna čí využívanie v domácnosti na splachovanie a pranie, v najlepšom prípade i na pitie. Ako často bude nutne sledovať parametre vody závisí od niekoľkých faktorov. Najprísnejšie kritériá musí spĺňať pitná voda, menej prísne ak slúži na závlahu poľnohospodárskych plodín a najmenej prísne na zálievku okrasnej záhrady. Podstatný údaj je tiež hĺbka studne a región kde sa nachádza. Napríklad voda bezpečná na pitie sa považuje z hĺbky niekoľko desiatok metrov. Voda čerpaná z malej hĺbky býva riziková lebo jej kvalitu ohrozuje znečistenie z povrchu. Nezriedka obsahuje zvýšené množstvá dusičnanov alebo baktérií. Je to však individuálne.

Kde sa voda nachádza?
Mnohé firmy využívajú na hľadanie prameňa prútikárov, často vám i odporučia i konkrétneho, ktorý sa im osvedčil. Ini zas na to idú technicky a vedecky, využívajú hydrogeologicky prieskum. Pri umiestnení novej studne treba rešpektovať predovšetkým vzdialenosť od objektov, hranice pozemku, prechod inžinierskych sieti či prítomnosť žumpy, či iné možnosti znečistenia. Konkrétne vzdialenosti určuje norma STN 75 5115 . Studniarska firma musí taktiež zvážiť vplyv nového výkopu na okolité studne. V zmysle vodného zákona sa tiež nesmie stať, že nová studňa ovplyvni výdatnosť okolitých. Dôležitý býva i prístup na pozemok, platí to predovšetkým pre vŕtané studne, keď je nutné rozmernú vŕtaciu súpravu dopraviť na pozemok nákladným automobilom. Toto môže byť problém napríklad v staršej radovej zástavbe. Náradie a nástroje používané na kopanie studne je naopak možné dostať prakticky kdekoľvek.

Prečo treba studňu čistiť?
Rastliny vyrastajúce v múre vnútri studne treba pravidelne odstraňovať a údržbou znemožniť ich rast. Odumreté zvyšky rastlín alebo hmyzu, ktoré padajú do telesa studne, môžu vodu hygienicky znečistiť. Časom, ktorý sa väčšinou ráta na roky, sa studňa zanáša. Ak je kopaná studňa určená na pitne účely, odporúča sa čistiť ju po zaplavení a prívalových dažďoch alebo v intervale 5 rokov. Nikdy sa do čistenia nepúšťajte sami na vlastnú päsť, ani keď má hĺbku iba pár metrov. Mohli by ste totiž doplatiť na nedostatok kyslíka. Prenechajte to odborníkov, ktorí studňu mechanicky vyčistia od nánosov a podľa potreby prehĺbia. Taktiež sa môžu steny dodatočné utesniť proti prenikaniu povrchovej vody a dezinfikovať. Pri vŕtaných studniach je odporúčaný interval čistenia 10 až 15 rokov. Vrty sa čistia strojovo tlakovým vzduchom, mechanicky špeciálnymi oceľovými kefami. Tiež je možná i dezinfekcia chemická, napríklad savom. Kým bude možné vodu opätovne vodu použiť treba studňu tak povediac načerpať. Ide o nepretržité čerpanie z menším prietokom ako je maximálna výdatnosť a to po mechanickom čistený v rozsahu 8 až 48 hodín, pri chemickom minimálne 48 hodín. Každá studňa je však individuálna. Používajú sa pritom špeciálne kalové čerpadla pomocou ktorých sa voda odvádza do pola, záhrady či kanalizácie.

Rozbor vody
Budete ho určíte potrebovať pri kolaudácii studne. Neskôr pri hlbokých studniach and 30 metrov a studniach mimo zástavby a poľnohospodárskej produkcie postačí vykonať rozbor každých 5 rokov. Pri plytkých studniach na pitne účely ktoré sú v zastavaných oblastiach sa odporúča opakovať rozbor každoročne. Druh rozboru vody sa volí podľa využitia vody. Sledujú sa chemické a mikrobiálne parametre. Odber vzoriek vody vykonajú buď pracovnici spoločnosti alebo sa vám poskytnú takzvane vzorkovnice na odber a prenos, vtedy odber môžete urobiť sami. V tom prípade však laboratórium ručí iba za rozbor vody a nie za pripadne znečistenie vzniknuté počas odberu a prenosu. Výsledok podľa skúmaniach parametrov býva hotový do 5 dni.

Dá sa vŕtať či kopať na každom pozemku?
Studňu je možné vyhotoviť takmer na každom pozemku. Podzemne vody na Slovensku sa nachádzajú v rozdielnej hĺbke a kvalite. Dostatočné výdatný a kvalitný zdroj vody, okrem vysokohorských oblasti, je možné vrtom zachytiť obyčajné v hĺbke 80 až 100 metrov. Na určenie potrebnej hĺbky sa postupuje najmä na základe archívnych vrtov v okolí, na základe vyjadrenia hydrogeológa či prútikára. Vrt alebo studňu je potrebne realizovať 5 až 30 metrov pod narazenú úroveň hladiny podzemnej vody, samozrejme aj v závislosti od typu studne a odberaného množstvá vody. V prípade veľmi vodonosného podložia ako je napríklad štrk, vo veľa prípadoch postačí stĺpec vody aj 1 meter.

Od akej hĺbky možno vodu považovať za bezpečnú na pitie?
Parametre pitnej vody by však mala spĺňať voda z hlbších studni a prameňov, ktoré sú dostatočné vzdialene od možných zdrojov znečistenia a chránené ochranným pásmom. V slabo obývaných územiach bez poľnohospodárskej produkcie ako sú lazy a horské oblasti, je zvyčajné možné pitnú vodu odoberať aj s kopaných alebo plytkých vŕtaných studni (6–12m). optimálne je pitnú vodu odoberať zo zavodneného horizontu, ktorý je od povrchových alebo pod povrchových vôd oddelený nepriestupnou ílovou vrstvou. Rozhodne odporúčame investovať I do rozboru vody. Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu definuje nariadenie vlády SK 496/2010 Z.z

Ako zvoliť vhodné čerpadlo?
Po dokončený studne sa robí takzvaná čerpacia skúška, ktorá určí maximálne odborne množstvo vody, pri určitom znížení hladiny podzemnej vody. Vyhotoví sa protokol a nadimenzuje vhodne čerpadlo. Pri čerpaní v hĺbke do 8 metrov je možné použiť povrchové čerpadla alebo domáce vodárne s jednoduchým zapojením do elektrickej siete. Ponorné čerpadlá do hlbších vrtov (napätie 230V alebo 400V) sa môžu inštalovať cez rozvodnú skriňu, takéto zapojenie by už mala realizovať certifikovaná organizácia.